1. Informacje ogólne

Alaska Seafood Marketing Institute poważnie traktuje kwestie ochrony danych osobowych i zobowiązań prawnych, które zapewniają taką ochronę. Przepisy wymagają kompleksowej przejrzystości we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą uznana jest za wystarczająco poinformowaną o zamiarze, celu i zakresie przetwarzania dopiero wtedy, gdy jest w stanie prześledzić przetwarzanie. Dlatego nasza Polityka prywatności wyjaśnia szczegółowo, które tak zwane dane osobowe (patrz definicja poniżej 2.1.) przetwarzamy, kiedy korzystasz ze strony internetowej www.alaskaseafood.eu lub z innych stron internetowych, które się do niej odnoszą (patrz definicja poniżej 2.2.).

„Administratorem” w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Bundesdatenschutzgesetz - niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i innych przepisów dotyczących ochrony danych jest

Alaska Seafood Marketing Institute
mk2 marketing & kommunikation gmbh
OxfordstraRe 24 53111
Bonn
Germany
alaskaseafood@mk-2.com

dalej zwany „Administratorem” lub „my”.

Odpowiedzialny Inspektor Danych Osobowych to:
Alaska Seafood Marketing Institute
mk2 marketing & kommunikation gmbh
OxfordstraRe 24 53111
Bonn
Germany
alaskaseafood@mk-2.com

Użytkownik może zostać przekierowany na inne strony internetowe za pośrednictwem linków na naszej stronie internetowej, które nie są obsługiwane przez nas, ale przez strony trzecie. Linki te są wyraźnie zaznaczane lub można rozpoznać je po zmianie adresu w pasku adresu przeglądarki. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie, które obsługują takie strony internetowe.

2. Definicje

2.1 Zgodnie z RODO

W niniejszej Polityce prywatności stosuje się poniższe terminy w rozumieniu zdefiniowanym w RODO. Definicje (Art. 4 RODO) są dostępne na przykład na stronie https://dejure.org/gesetze/DSGVO74.html.

2.2 Pliki Cookies

Pliki cookies to pliki tekstowe, które strona umieszcza na komputerze użytkownika lub które są tam odczytywane. Zawierają litery i kombinacje cyfr, i umożliwiają, na przykład, w przypadku ponownego połączenia ze stroną internetową, która umieściła pliki cookie, rozpoznanie użytkownika i jego ustawień, aby umożliwić zalogowanie na konto klienta lub przeprowadzenie analiz statystycznych dotyczących określonego zachowania użytkownika.

3. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Ujawnienie lub przekazanie osobom trzecim następuje tylko w przypadkach opisanych poniżej (patrz punkt 4 poniżej).

Dane osobowe są usuwane lub chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi (np. pseudonimizacja, szyfrowanie), gdy tylko przestanie istnieć cel przetwarzania danych. Dotyczy to również przypadku, gdy upłynie wyznaczony okres przechowywania, chyba że dalsze przechowywanie danych osobowych jest konieczne do celów zawarcia lub wykonania umowy.

O ile nie jesteśmy zobowiązani prawem do zapewnienia przedłużonego przechowywania, ujawnienia lub przekazania danych osobowych stronom trzecim (w tym, ale nie wyłącznie, organom karnym), decyzja, które dane osobowe są gromadzone przez nas, jak długo są przechowywane i do jakiego stopnia może być wymagane ujawnienie danych zależy od funkcji strony internetowej, którą użytkownik odwiedza od czasu do czasu.

4. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z witryny

Korzystanie z witryny internetowej i jej funkcji, z reguły wymaga przetwarzania pewnych danych osobowych.

4.1 Korzystanie ze strony w celach informacyjnych

W przypadku odwiedzin i korzystania ze strony wyłącznie do celów informacyjnych, np. bez korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak formularze kontaktowe lub wtyczki mediów społecznościowych, automatycznie gromadzimy dane osobowe. W ten sposób magazynujemy następujące informacje: adres IP terminala, a także data i godzina odwiedzin strony internetowej. Te informacje są przesyłane przez przeglądarkę, chyba że została skonfigurowana przez użytkownika w sposób uniemożliwiający przekazywanie danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia funkcjonalności i optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to jednocześnie nasz uzasadniony interes, co sprawia, że przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe są przechowywane przez okres 4 tygodni. Nie łączymy danych osobowych z innymi źródłami danych. Dane są ujawniane lub przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do działania naszej strony internetowej. W tym celu dane osobowe są przekazywane do Cekom GmbH Koln. Naszym celem nie jest przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4.2 Google Analytics

Usługa Google Analytics jest ładowana po wejściu użytkownika na naszą stronę internetową, aby umożliwić analizę statystyczną sposobu korzystania z witryny. Ta usługa jest dostarczana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Używamy dodatkowej funkcji „anonymizeIp ()”, aby zapewnić, że Google Analytics może przesłać tylko skróconą formę adresu IP. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie przechowywane na terminalu - chyba że użytkownik zalokował pliki cookie w ustawieniach przeglądarki - które pozwalają analizować sposób korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z usługi online przez użytkownika będą przekazywane Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystamy z Google Analytics w celu optymalizacji ekonomicznej i dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb klientów. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ponadto zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych w naszym imieniu oraz w pełni wdrożyliśmy i przestrzegamy ścisłych wymagań niemieckich organów ochrony danych, gdy korzystamy z Google Analytics. Przesyłanie danych do USA odbywa się zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 (Tarcza Prywatności UE-USA).

Zbieramy informacje o adresie IP, aby umożliwić skrócenie i późniejsze przekazywanie danych do Google. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych osobowych, jeśli jednak ich nie poda, nie będzie mógł korzystać z naszej witryny. Można zapobiec dostarczaniu tych danych osobowych, instalując dodatek dostępny pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout7hhde. Można też kliknąć w link, co spowoduje ustawienie pliku cookie, który uniemożliwi przekazywanie danych do Google.

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics. Polityka prywatności Google jest dostępna na stronie https://www.google.com/policies/privacy/.

Alternatywy można kliknąć na ten link.

4.3 Kontakt e-mail

W przypadku wysłania do nas wiadomości e-mail, przetworzymy dane osobowe przekazane w wiadomości. Informacje te są przekazywane przez przeglądarkę lub klienta poczty e-mail i przechowywane w naszych systemach informatycznych. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne, aby odpowiedzieć na email. Ponadto przechowywane będą adres IP użytkownika, a także dane i czas wiadomości.

Dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość użytkownika, zapobiegania niewłaściwemu użyciu formularzy kontaktowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Te czynności przetwarzania są zgodne z prawem, ponieważ odpowiedź na wiadomość użytkownika i ochrona naszych systemów informatycznych są uzasadnionymi interesami w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak konieczne jest to, aby odpowiedzieć na wiadomość użytkownika. Jeżeli wiadomość będzie skutkować późniejszym zawarciem umowy, dane są przechowywane tak długo, jak konieczne jest to do podjęcia kroków przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy. Następnie dane osobowe są usuwane rutynowo co 4 miesiące. Nie łączymy danych osobowych z innymi źródłami danych. Dane nie są ujawniane ani przekazywane osobom trzecim. Naszym celem nie jest przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych osobowych, jeśli jednak ich nie poda, nie będzie mógł wysłać widomości e-mail.

4.4 Subskrypcja newslettera

Do newslettera można się zapisać na naszej stronie internetowej. Można go otrzymywać na adres domowy w wersji drukowanej lub w wersji elektronicznej. Jeśli użytkownik zapisze się na newsletter, jego przeglądarka przekaże nam dane osobowe wprowadzone podczas subskrypcji, a my będziemy przechowywać te dane w naszym systemie informatycznym. Przechowany zostanie również adres IP i czas subskrypcji.

Przetwarzanie danych, które wprowadził użytkownik, umożliwia dopasowanie projektu oraz wysyłkę newslettera pocztą tradycyjną i elektroniczną. Te czynności przetwarzania są zgodne z prawem, ponieważ użytkownik wyraził na nie zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Adres IP użytkownika i czas subskrypcji przechowywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to jednocześnie nasz uzasadniony interes, co sprawia, że przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przechowujemy dane osobowe wprowadzone przez użytkownika, aż do momentu rezygnacji z subskrypcji. Adres IP i czas subskrypcji będą przechowywane przez okres 4 tygodni. Nie łączymy danych osobowych z innymi źródłami danych. Dane będą przekazywane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wysłania newslettera pocztą (np. kurierowi). Naszym celem nie jest przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych osobowych, jeśli jednak ich nie poda, nie będzie mógł zapisać się na newsletter.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą (zwana dalej „osobą, której dane dotyczą”) użytkownikowi przysługuje prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, jak również prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Prawo do informacji oraz prawo do usunięcia danych podlegają ograniczeniom zgodnie z §§ 34, 35 BDGS (niemiecka federalna ustawa o ochronie danych). Ponadto, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (artykuł 77 RODO w połączeniu z § 19 BDSG).

6. Automatyczne decyzje dotyczące poszczególnych przypadków, w tym profilowania

Nie podejmujemy automatycznych decyzji dotyczących poszczególnych przypadków, w tym profilowania.

7. Obowiązek informacyjny Administratora

Poinformujemy wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o poprawieniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieuzasadnionego wysiłku.

Na prośbę użytkownika poinformujemy go o tożsamości odbiorców danych.

8. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, z powodów wynikających ze swojej konkretnej sytuacji, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

9. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo na mocy art. 7 ust. 3 zdanie 4 RODO w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Jednak wycofanie zachowuje zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce za zgodą użytkownika, zanim została wycofana. Tak więc wycofanie zgody jest skuteczne tylko w przypadku przetwarzania po wycofaniu. Wycofanie może nastąpić nieformalnie, listem tradycyjnym lub e-mailem. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych, nie będziemy ich więcej przetwarzać, chyba że będzie ku temu inna (prawna) podstawa. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych i nie będzie innej podstawy prawnej, która pozwala na dalsze przetwarzanie, jesteśmy zobowiązani na podstawie art. 17 ust. 2 lit. b) RODO usunąć jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki na jego wniosek.

Wycofanie może wysłać nieformalnie, na adres:
Alaska Seafood Marketing Institute
mk2 marketing & kommunikation gmbh
OxfordstraRe 24 53111
Bonn
Germany
alaskaseafood@mk-2.com